ముగించు

అక్షరాస్యత శాతం

అక్షరాస్యులు
Sl.No అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా Nos 2011 సెన్సెస్ 168785
2 పురుషులు Nos 2011 సెన్సెస్ 96579
3 మహిళలు Nos 2011 సెన్సెస్ 72196

 

అక్షరాశ్యత శాతం census-2011 ప్రకారం
Sl.No అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా % 2011 సెన్సెస్ 63.57
2 పురుషులు % 2011 సెన్సెస్ 73.49
3 మహిళలు % 2011 సెన్సెస్ 53.83