ముగించు

జనాభా

జనాభా census- 2011 ప్రకారము
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 2,94,671
2 పురుషులు Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 1,46,205
3 మహిళలు Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 1,48,466
4 పట్టణ జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 11,493
5 గ్రామీణ జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 2,83,178