ముగించు

శ్రీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య ఐ.ఎ.ఎస్

ములుగు కలెక్టర్

శ్రీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య ఐ.ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • Service: ఐఎ ఎస్
  • పరిచయం: 6309522944
  • ఇమెయిల్: collector-mlg[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: ముగులు కలెక్ట్రేట్