Close

Revenue Mandals

  1. Mulugu
  2. Venkatapur
  3. Govindaraopet
  4. S S Tadvai
  5. Eturnagaram
  6. Mangapet
  7. Kannaigudem
  8. Venkatapuram
  9. Wazeedu